زبان انگلیسی تات

آموزش زبان انگلیسی و آمادگ برای آزمون آیلتس

کلمات و اصطلاحات مربوط به تحصیل Education در آیلتس

۰ بازديد

 


sth. be an arduous process

چیزی که فرایندی دشوار دارد

 

sth. is an exhausting thing to do

چیزی که انجام دادن آن کاری طاقت فرسا است

 

Meaning:  sth. be a tiring process that requires a great deal of effort

چیزی که فرایند خسته کننده‌ای دارد و مستلزم تلاش زیادی است

 

EXP: Attending a university with a top-tier reputation often is an arduous but rewarding process.

غالباً حضور در دانشگاهی رده بالا فرایندی دشوار ولی رضایت بخش است.

 

be very rewarding

بسیاررضایت بخش بودن

 

Meaning: making someone feel satisfied

ایجاد احساس رضایت در کسی

 

EXP: Teaching can be a very rewarding career. It allows teachers to have an input in the development of young lives.

تدریس می تواند شغل بسیار رضایت بخشی باشد. این شغل به معلمان این فرصت را می دهد تا در پیشرفت زندگی جوانان نقش داشته باشند.

 

someone’s aspiration

خواسته کسی

 

pursuit

آرمان

 

Meaning: someone’s strong wish for achievement

میل راسخ کسی برای موفقیت

 

EXP: The educational aspirations/pursuits of rural youth tend to be different from those of students living elsewhere .

آرمان ها/ خواسته های آموزشی جوانان روستایی متفاوت از آرمان ها/ خواسته های دانشجویانی است که در سایر نقاط زندگی می کنند.

 

Concentrate on sth

تمرکز کردن بر چیزی

 

Meaning: direct someone’s thoughts or attention towards sth.

افکار یا توجه کسی را به سمت چیزی سوق دادن.

 

EXP: Some people think it is more effective to educate boys and girls in single-sex schools because they believe this environment reduces distractions and encourage pupils to concentrate on their studies (Cambridge IELTS 8).

برخی از افراد تصور می کنند که آموزش دختران و پسران در مدارس تک جنسیتی کارآمدتر است زیرا آن‌ها معتقدند چنین محیطی حواس پرتی را کاهش می دهد و دانش آموزان را به تمرکز بر مطالعات خود ترغیب می کند (کمبریج آیلتس 8).

 

 

 

 

در فرایند یادگیری زبان انگلیسی، یادگیری اصطلاحات کاربردی موضوعات مختلف نقش مهمی را ایفا می کند. در مقاله کلمات و اصطلاحات مربوط به تحصیل Education در آیلتس، مجموعه گسترده‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با تحصیل در زبان انگلیسی را گردآوری شده است. در این مقاله شما می توانید فهرستی از کلمات و اصطلاحات مربوط به محیط زیست که کاربرد زیادی در آزمون آیلتس دارند را به همراه معنی و مثال از آنها مطالعه کنید.

 

منبع: https://tatschool.ir/education/educational-terms-ielts/

 

کلمات و اصطلاحات مربوط به مردم people در آیلتس

۰ بازديد

 


be self-reliant.

متکی به خود بودن

 

live on one’s own

مستقل زندگی کردن

 

Meaning: feel that you can do things well and that people respect you for that.

احساس کنید که می توانید کارها را به خوبی انجام دهید و مردم به خاطر آن به شما احترام می گذارند.

 

EXP: He’s determined and self-reliant.

او مصمم و متکی به خود است.

 

 be self-sufficient.

 خودکفا بودن

 

Meaning: be able to provide everything that you need by yourself.

بتوانید هر آنچه را که نیاز دارید خودتان فراهم کنید.

 

 

EXP: The increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain. (Cambridge 1ELTS 8).

افزایش بهره وری اراضی کشاورزی باعث شد برخی از کشورها از نظر غلات خودکفا شوند. (کمبریج آیلتس 8).

 

 

 be a self-made man / woman

 یک مرد/زن خودساخته بودن

 

Meaning:  be a person who has become successful without help from other people.

 فردی که بدون کمک سایرین موفق شده است.

 

EXP: The young entrepreneur is a self-made man.

کارآفرین جوان مردی خودساخته است.

 

 

show initiative.

ابتکار عمل نشان دادن

 

show the ability to do sth. on one’s own

نشان دادن توانایی انجام کاری با اتکا به خود

 

Meaning:  show the ability to use one’s own judgment to do things.

نشان دادن توانایی استفاده از قوه تشخیص خود برای انجام کارها.

 

 

EXP: When Joseph began the job, he showed initiative.

وقتی جوزف کار را شروع کرد، ابتکار عمل از خود نشان داد.

 

 

do sth. of one’s own accord

کاری را به میل خود انجام دادن

 

Meaning:  do sth. without being asked or forced to do it.

انجام دادن کاری بدون اینکه از شما خواسته شود یا مجبور به انجام آن باشید.

 

EXP: James apologised of his own accord.

جیمز به میل خود عذرخواهی کرد.

 

 

در مطلبی که آکادمی زبان تات با عنوان کلمات و اصطلاحات مربوط به مردم people در آیلتس منتشر کرده است مجموعه گسترده‌ای از اصطلاحات کاربردی مربوط به مردم در انگلیسی را گردآوری شده است. در این مقاله شما می توانید فهرستی از کلمات و اصطلاحات مربوط به مردم که کاربرد زیادی در آزمون آیلتس دارند را به همراه معنی و مثال از آنها مطالعه کنید.

 

منبع: https://tatschool.ir/education/people-terms-ielts/

 

تفاوت listen و hear در انگلیسی

۰ بازديد

 

Listening یک فعالیت ارادی را توصیف می کند. وقتی در حال listening هستید، فعالانه در تلاشید مطلبی را بشنوید.

 hearing چیزی است که بدون هیچ تلاش ارادی اتفاق می افتد. شما می توانید چیزی را hear کنید حتی زمانی که نمی خواهید آن را بشنوید و اصلا برای این کار تلاشی نمی کنید.

hearing یک رویداد است و به عنوان یک فرآیند طبیعی برای ما اتفاق می افتد. listening کاری است که ما آگاهانه انجام می دهیم.

 

گاهی اوقات بسته به اینکه بخواهیم روی رویداد یا عمل تأکید کنیم، می توانیم از شنیدن یا گوش دادن استفاده کنیم.

به مثالهای زیر توجه کنید:

Did you hear that interview with David Beckham on the radio yesterday? (emphasis on the event)

آیا دیروز آن مصاحبه با دیوید بکهام را از رادیو شنیدید؟ (تاکید بر رویداد)

 

 

Did you listen to that interview with David Beckham on the radio yesterday? (emphasis on the action)

آیا دیروز به آن مصاحبه با دیوید بکهام در رادیو گوش دادید؟ (تاکید بر عمل)

 

I love hearing/listening to the sound of falling rain.

من عاشق شنیدن/گوش دادن به صدای باران هستم.

 

نکتهمعمولاً از hear به شکل استمراری استفاده نمی کنیم بلکه اغلب از hear با can استفاده می کنیم.

به مثالزیر در یک تماس تلفنی توجه کنید:

I can hear you really clearly.

Incorrect: I’m hearing you really clearly.

من می توانم صدای شما را واقعاً واضح بشنوم.

 

 

توجه به کلمات با معنی مشابه می تواند در افزایش نمره آیلتس تاثیر گذار باشد. در مقاله تفاوت listen و hear در انگلیسی که توسط آکادمی تات منتشر شده است، ما به بررسی تفاوت میان این دو کلمه می پردازیم.

 

منبع: https://tatschool.ir/education/difference-listen-hear/

 

حرف اضافه underneath و beneath و under و below در انگلیسی

۰ بازديد

 

تمام کاربرد ها و معانی رایج below  با ایده “کمتر از” مرتبط است. این کلمه اولین بار در قرن شانزدهم به عنوان حرف اضافه استفاده شد و اغلب در آثار شکسپیر دیده می شود. below را می توان در شرایط زیر استفاده کرد.

 

زمانی که چیزی مستقیماً یا از نظر فیزیکی زیر چیز دیگری نیست. به مثال های زیر توجه کنید:

 

The sun disappeared below the horizon.

خورشید در زیر افق ناپدید شد.

Nepal ranks below Sri Lanka.

نپال در رتبه پایین تر از سریلانکا قرار دارد.

In Middle Ages, the aristocracy was ranked below the monarchy.

در قرون وسطی، اشراف در رتبه پایین تر از سلطنت قرار داشتند.

 

صحبت در مورد دما و ارتفاع (در اندازه گیری هایی که به مقیاس عمودی فکر می کنیم)

 

The temperature was below minus five.

دما زیر منفی پنج بود.

Some parts of the city are below sea level.

برخی از نقاط شهر پایین تر سطح دریا هستند.

She was a student of below average intelligence.

او دانش آموزی با هوش کمتر از حد متوسط ​​بود.

The sun disappeared below the horizon.

خورشید در زیر افق ناپدید شد.

 

معنی و کاربرد under

 

برای معانی زیر می توان از Under استفاده کرد.

 

وقتی چیزی توسط چیز دیگری که روی آن قرار دارد پوشانده شود.

 

به مثالهای زیر توجه کنید:

The key was under the flower pot.

کلید زیر گلدان بود.

The cat is sleeping under the bed.

گربه زیر تخت خوابیده است.

He has a deep sense of humor under his quiet and serious exterior.

او زیر ظاهر آرام و جدی خود حس شوخ طبعی عمیقی دارد.

تفاوت بین below و under

 

تفاوت در معنا

below زمانی استفاده می‌شود که یک چیز مستقیماً یا از نظر فیزیکی زیر چیز دیگری نباشد. همچنین می تواند در اندازه گیری هایی که به مقیاس عمودی فکر می کنیم استفاده شود.

under زمانی استفاده می شود که چیزی تحت پوشش چیزدیگری است. همچنین می‌تواند به معنای جوان‌تر یا کمتر و تحت کنترل باشد.

 

تفاوت در کاربرد

Below  در مقایسه با under کمتر استفاده می شود

Under فراوانی کاربرد بیشتری نسبت به below دارد

 

 

یادگیری و کاربرد چهار حرف اضافه underneath/beneath /under/below همیشه برای دانشجویان ایرانی دردسر ساز بوده است. در مقاله حرف اضافه underneath و beneath و under و below در انگلیسی با مثال های کافی به تفاوتهای آنها پرداخته ایم.

 

منبع: https://tatschool.ir/education/underneath-beneath-under-below/

 

کاربرد و تفاوت home و house در زبان انگلیسی

۰ بازديد

 ما از house برای اشاره به یک ساختمان استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

They’re building six new houses at the end of our road.

آنها در انتهای جاده ما شش خانه جدید می سازند.

وقتی به بودن در خانه شخصی اشاره می کنیم، می توانیم کلمه خانه را حذف کنیم و از ساختار زیر استفاده کنیم:

at + ملکی

at + the + ملکی

به مثالهای زیر توجه کنید:

We stayed overnight at Mike’s. (at Mike’s house)

ما یک شب را در خانه مایک ماندیم.

We’re going to be at the Jacksons’ this evening. Want to come with us? (at the Jacksons’ house)

امروز عصر در خانه جکسون ها خواهیم بود. می خواهید با ما بیایید؟

نکته: ما از home به صورت شخصی و احساسی تر برای اشاره به محل زندگی شخصی استفاده می کنیم. home معمولاً به ساختمان اشاره نمی کند. ما اغلب  home را با حرف اضافه at  بیان می کنیم.

به مثالهای زیر توجه کنید:

It’s not very big but it’s my home.

خیلی بزرگ نیست اما خانه من است.

Why don’t you phone her now? I think she’s at home.

چرا الان بهش زنگ نمیزنی؟ من فکر می کنم او در خانه است.

When we talk about the building we live in, we use house not home:

 نکته: وقتی در مورد ساختمانی که در آن زندگی می کنیم صحبت می کنیم، از house استفاده می کنیم نه home.

به مثال زیر توجه کنید:

Our dog stays in the house with us.

سگ ما در خانه با ما می ماند.

Not: Our dog stays in the home with us.

نکته: ما معمولاً از the  یا  a  یا توصیف کننده دیگر برای home استفاده نمی کنیم مگر اینکه به طور کلی در مورد خانه ها صحبت کنیم.

 

به مثالهای زیر توجه کنید:

A lot of energy can be saved in the home by making small changes such as turning off lights.

با ایجاد تغییرات کوچک مانند خاموش کردن چراغ ها می توان انرژی زیادی را در خانه ذخیره کرد. (انرژی را می توان در همه خانه ها ذخیره کرد)

 

نکته: از home به عنوان قید با افعال حرکتی مانند get, go, come, arrive, travel, drive استفاده می کنیم. نباید از to  استفاده کنیم.

به مثالهای زیر توجه کنید:

I’m going home now. I’m really tired.

الان دارم میرم خونه من واقعا خسته هستم.

Not: I’m going to home now.

Would you like me to drive you home?

میخوای با ماشین برسونمت خونه؟

Not: Would you like me to drive you to home?

home را می توان به عنوان یک اسم قابل شمارش برای اشاره به مکانی که افراد یا حیوانات در آن زندگی می کنند و توسط افرادی که بستگان یا صاحبان آنها نیستند مراقبت می شود استفاده کرد.

به مثالهای زیر توجه کنید:

There’s a home for the elderly at the end of our street.

در انتهای خیابان ما خانه ای برای سالمندان وجود دارد.

We got our dog from the local dogs’ home.

ما سگمان را از خانه سگ های محلی گرفتیم.

 

home به معنی محل سکونت با حرف اضافه to  استفاده کرد.

به مثالهای زیر توجه کنید:

Jamaica is home to over two million people.

جامائیکا محل سکونت بیش از دو میلیون نفر است.

The forest is home to a wealth of wildlife.

این جنگل زیستگاه حیات وحش فراوانی است.

Arizona is home to the Grand Canyon.

آریزونا محل قرارگیری گرند کنیون است.

 

 

در مقاله کاربرد و تفاوت home و house در زبان انگلیسی به کاربردها و تفاوت میان این دو کلمه پرداخته ایم. توجه به چنین ظرافت های زبانی می تواند باعث افزایش نمره شما در آزمون آیلتس باشد.

 

منبع: https://tatschool.ir/education/difference-home-house/

 

آموزش گرامر و کاربردهای فعل did در انگلیسی

۲ بازديد

فعل "did" در انگلیسی یک فعل کمکی است که برای ساختن سوالات در زمان گذشته و جملات منفی در زمان گذشته استفاده می‌شود. در زمان گذشته، این فعل به جای "do" یا "does" به کار می‌رود. به عنوان مثال:

 • سوالات در زمان گذشته:

  • What did you eat? (The two verbs are did and eat) چی خوردی؟ (دو فعل did و eat هستند.)
  • Did you eat pizza? پیتزا خوردی؟
 • جملات منفی در زمان گذشته:

  • I didn’t stay late. (didn’t, stay) تا دیروقت نماندم
  • Julia didn’t come at all last night. (didn’t, come) دیشب جولیا اصلا نیامد.

در هر دو نوع جمله، "did" یک فعل کمکی است که پس از آن یک فعل اصلی، که حامل معنای اصلی است، می‌آید. فعل کمکی "did" برای زمان گذشته است، اما فعل اصلی در زمان گذشته نیست و به شکل پایه خود ظاهر می‌شود.

یک راه مفید برای به خاطر سپردن این موضوع این است که وقتی یک فعل کمکی وجود دارد، نیازی نیست که فعل اصلی دارای نشانگر زمان باشد، زیرا زمان با فعل کمکی نشان داده می‌شود.

همچنین، در انگلیسی، فعل‌ها برای ساختن جملات کامل و بیان اعمال فیزیکی، ذهنی و ربطی بسیار حیاتی هستند. "do"، "does" و "did" انواع مختلفی از افعال هستند که برای ساختن جملات کامل در زمان‌های مختلف استفاده می‌شوند.

 • افعال فیزیکی: این افعال برای بیان اعمال انجام شده توسط فاعل در جمله استفاده می‌شوند.
  • زمان حال: do برای I/you/we/they و does برای he/she/it.
  • زمان گذشته: فعل پایه do به شکل did در همه حالات استفاده می‌شود.
   • مثال: We did our homework last night. (دیشب تکالیفمان را انجام دادیم)


برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تفاوت میان do. Does و  did و همچنین کاربرد هر یک آن ها به مقاله کاربردهای فعل did در انگلیسی سر بزنید

کاربرد و کالوکیشن های فعل activity در انگلیسی

۲ بازديد

معانی مختلف فعل activity:

 • فعالیت
 • جنب و جوش
 • کار
 • عمل

کالوکیشن های فعل activity:

 • leisure activity: فعالیت اوقات فراغت
 • political activity: فعالیت سیاسی
 • extra-curricular activity: فعالیت فوق برنامه
 • criminal activity: فعالیت مجرمانه
 • economic activity: فعالیت اقتصادی


 • فعل activity می تواند به معنی "انجام کاری" یا "داشتن کاری" باشد.
 • فعل activity می تواند به معنی "اتفاق افتادن چیزی" باشد.
 • فعل activity می تواند به معنی "وجود چیزی" باشد.

با توجه به معنی مورد نظر، می توانید از کالوکیشن های مناسب استفاده کنید.

مثال ها:

 • انجام کاری: I am involved in a lot of activities at school. (من در مدرسه در فعالیت های زیادی شرکت می کنم.)
 • داشتن کاری: I have a lot of activity on my calendar today. (من امروز برنامه های زیادی در تقویمم دارم.)
 • اتفاق افتادن چیزی: There was a lot of activity at the scene of the crime. (در محل جرم و جنایت فعالیت زیادی وجود داشت.)
 • وجود چیزی: There is a lot of economic activity in this city. (در این شهر فعالیت اقتصادی زیادی وجود دارد.)


برای آشنایی بیشتر با ترکیبات و کالوکیشن های ساخته شده با این فعل، به مقاله کاربرد های فعل activity در انگلیسی مراجعه کنید.

کاربرد ها و تفاوت های s و of در بیان مالکیت

۲ بازديد

در زبان انگلیسی، برای بیان مالکیت یک شیء یا یک مفهوم معمولاً از دو روش استفاده می‌شود: استفاده از "s" (نویسه افعال به صورت مالکیت) و استفاده از "of". اما برای تفاوت بین این دو روش و کاربردهای آنها باید به چند نکته توجه داشت:

 1. استفاده از "s" (نویسه افعال به صورت مالکیت):

  • این روش معمولاً برای بیان مالکیت شخصی یا مربوط به یک موجود زنده است.
  • مثال: "John's car" به معنای "ماشین جان" یا "کتاب دوستم" به معنای "my friend's book".
 2. استفاده از "of":

  • این روش معمولاً برای بیان مالکیت بیشتر مربوط به اشیاء یا مفاهیم بزرگتر یا غیرمتعلق به انسان‌ها است.
  • مثال: "the door of the car" به معنای "دره ماشین" یا "the capital of the country" به معنای "پایتخت کشور".

در برخی موارد، هر دو روش برای بیان مالکیت استفاده می‌شوند و معنای مشابهی دارند، اما استفاده از "s" معمولاً به‌صورت غیررسمی‌تر و محاوره‌ای‌تر است، در حالی‌که استفاده از "of" معمولاً به‌صورت رسمی‌تر و کتبی‌تر است.

با این حال، یادگیری استفاده صحیح از هر دو روش برای بیان مالکیت برای زبان‌آموزان چالش‌برانگیز است، زیرا باید با موارد مختلف و متنوعی از استفاده این دو روش آشنا شوند و تمرین کافی را انجام دهند تا این مفهوم را به‌خوبی درک کنند.برای زبان آموزان این نکته گرامر دشوار است. دلیل آن این است که s ملکی در مقایسه با فرم های متداول تر مانند جمع و فرم های زمان گذشته، شکل نسبتاً کمیابی در انگلیسی نوشتاری است. دلیل دیگری که یادگیری قوانین مالکیت دشوار است این است که ما بین دو گزینه حق انتخاب داریم: ‘s و of.برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این نکته گرامری به مقاله تفاوت of و s مالکیت در زبان انگلیسی با مثال سربزنید.

جدیدترین نمونه سوالات آیلتس

۲ بازديد

مطالعه نمونه سوالات آزمون آیلتس بسیار مهم است زیرا با این کار می‌توانید با ساختار و نوع سوالات مختلف آشنا شوید و بهترین راهکارها و استراتژی‌ها را برای پاسخگویی به آنها کشف کنید. در ادامه توضیحاتی بیشتر درباره مزایای داشتن نمونه سوالات آیلتس و محتوای مقاله جدیدترین نمونه سوالات آیلتس آکادمیک ارائه می‌شود:

 1. آشنایی با ساختار آزمون: مطالعه نمونه سوالات آیلتس به شما کمک می‌کند تا با ساختار کلی آزمون آشنا شوید. این شامل نحوه تقسیم بندی زمانی بخش‌های مختلف آزمون مانند شنیداری، خوانداری، نوشتن و مکالمه می‌شود.

 2. ارزیابی نقاط قوت و ضعف: با حل نمونه سوالات آیلتس و مشاهده پاسخ‌های مدل، می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و بهبود مهارت‌های لازم را تمرین کنید.

 3. افزایش اعتماد به نفس: با تمرین و پاسخ دادن به نمونه سوالات آیلتس، اعتماد به نفس خود را در مواجهه با آزمون افزایش دهید. این کار باعث می‌شود که در روز آزمون خودباوری بیشتری داشته باشید.

 4. مدیریت زمان و کنترل استرس: حل نمونه سوالات آیلتس به شما کمک می‌کند تا مهارت مدیریت زمان خود را بهبود بخشید و با کنترل استرس در هنگام آزمون بهتر عمل کنید.

مقاله جدیدترین نمونه سوالات آیلتس آکادمیک، علاوه بر ارائه نمونه سوالات برای هر چهار مهارت آزمون، به بررسی نکات مهمی که باید در تمرین نمونه سوالات آیلتس توجه داشته باشید، می‌پردازد. این مقاله به شما راهنمایی می‌کند تا برای آزمون آیلتس بهترین عملکرد را داشته باشید و به اهداف خود در زبان انگلیسی نزدیک‌تر شوید.با توجه به اهمیت این موضوع در موفقیت متقاضیان، در مقاله  نمونه سوالات آیلتس آکادمی زبان تات علاوه بر قرار دادن نمونه سوالات برای هر چهار مهارت آزمون آیلتس، به بررسی نکات مهم در تمرین نمونه سوالات آن نیز پرداخته است. بنابراین به شما پیشنهاد می کنیم مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

 

نمونه سوالات لیسنینگ آیلتس آکادمیک و جنرال با جواب

۲ بازديد

نکاتی در مورد پر تکرار ترین سوالات اسپیکینگ آیلتس:

نکات کلیدی:

صحبت روان:

 • بدون مکث و تردید صحبت کنید.
 • به طور طبیعی مکث کنید تا ایده های خود را بیان کنید.

تلفظ صحیح:

 • به تلفظ صحیح کلمات و اصطلاحات توجه کنید.
 • از آهنگ مناسب استفاده کنید.

پاسخ های منسجم:

 • ایده های خود را به طور واضح و منظم بیان کنید.
 • از مثال ها و توضیحات برای پشتیبانی از نظرات خود استفاده کنید.

استفاده از اصطلاحات:

 • از اصطلاحات و واژگان مرتبط با موضوع استفاده کنید.
 • از کلمات مترادف برای تنوع استفاده کنید.

فکر کردن به پاسخ:

 • از عباراتی مانند "می توانم بگویم ..." یا "به نظر من ..." استفاده کنید.
 • از این زمان برای سازماندهی افکار خود استفاده کنید.

ارتباط ایده ها:

 • از ادوات ربط مانند "علاوه بر این"، "در مقابل" و "در نهایت" استفاده کنید.
 • به طور واضح نشان دهید که چگونه ایده ها به هم مرتبط هستند.

مقایسه ایده ها:

 • در بخش سوم، از شما خواسته می شود تا نظرات مختلف را در مورد یک موضوع مقایسه کنید.
 • نقاط قوت و ضعف هر نظر را بیان کنید.


در مقاله نمونه سوالات لیسنینگ آیلتس با جواب انواع نمونه سؤالات لیسنینگ آیلتس با جواب آورده شده است. در انتهای این مقاله نیز فایل دانلود نمونه سؤالات لیسنینگ آیلتس با جواب برای شما قرار داده شده است.

برای کسب موفقیت در بخش لیسنینگ آیلتس (IELTS listening) با مؤسسه آکادمی زبان تات همراه باشید.